Ландмарки

Основні принципи Вільного мулярства. (З "Пiдручника масонського права", 5-е видання, Лондон, 1895 р.)

 1. Пiзнавальнi знаки та слова.

 2. Подiл символiчного масонства на три градуси.

 3. Легенда третього градуса.

 4. Братством керує головуючий офiцер, що називається Великим Майстром та обирається з числа братiв.

 5. Великому Майстровi належить право головувати на будь-якому зiбраннi Братства, незалежно вiд часу i мiсця зiбрання.

 6. Великий Майстер має право дарувати право вiдкриття Ложi та проведення працi в нiй.

 7. Великий Майстер має право надавати дозвiл на посвяту будь-якого брата в будь-який градус без дотримання термiнiв, передбачених традицiєю.

 8. Великий Майстер має право проводити посвяту в Братство без дотримання звичної процедури.

 9. Масонам належиться збиратися в Ложах.

 10. Коли брати збираються в Ложi, ними мають керувати Майстер i два Доглядачi.

 11. Пiд час зiбрання Ложа має належно охоронятися.

 12. Кожен масон має право на представництво в будь-яких загальних зборах Братства, а також вiдповiдним чином iнструктувати своїх представникiв.

 13. Кожен масон має право апелювати до Великої Ложi чи Загальної Асамблеї Франкмасонiв з приводу рiшень своїх братiв.

 14. Кожен масон має право вiдвiдувати чи бути присутнiм на зiбраннi будь-якої регулярної Ложi.

 15. Жоден вiдвiдувач, не вiдомий присутнiм братам, чи комусь одному з братiв, не має права входу в Ложу, допоки не буде допитаний чи випробуваний згiдно з давнiми традицiями.

 16. Жодна Ложа не має права втручатися у внутрiшнi справи iншої Ложi або ж присвоювати градуси братам-членам iнших Лож.

 17. Кожен масон має пiдкорятися масонському законодавству своєї юрисдикцiї (за мiсцем проживання) не залежно вiд того, належить вiн до якої Ложi, чи нi.

 18. Кандидати на посвяту в Братство мають вiдповiдати визначеним вимогам.

 19. Вiра в iснування Бога, якого називають "Великим Архiтектором (Будiвничим) Всесвiту".

 20. Вiра в Вiдродження до Життя вiчного.

 21. Книга Священного Закону є незмiнною, не замiнною i невiд'ємною частиною оформлення будь-якої Ложi.

 22. Рiвнiсть масонiв.

 23. Таємнiсть органiзацiї.

 24. Базування спекулятивної (свiтоглядної) науки на оперативних (дiєвих) началах, а також символiчне використання та пояснення термiнiв цього ремесла задля навчання релiгiйних та моральних принципiв.

 25. Цi ландмарки є незмiнними.

(З "Пiдручника масонського права",
5-е видання, Лондон, 1895 р.)